Roušky

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech vnitřních prostorech staveb


Nařizuje se mít zakrytá ústa i nos (respirátorem, rouškou, ústenkou šátkem, šálou nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének) ve všech vnitřních prostorech staveb

Výjimky:

 • ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, může učitel použít jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 • místo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj, pokoj na kolejích)
 • děti do dvou let věku (včetně).
 • děti a pedagogové v mateřských školách a v dětských skupinách
 • žáci, studenti a pedagogičtí pracovnící na vysokých školách, jejichž aktivita neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • osoby v zařízenách pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich,
 • osoby ve školách zřízených Ministerstvem spravedlnosti
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky v tzv. speciálních školách (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona), praktických jednoletých a dvouletých školách
 • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb
 • zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pokud je ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • soudci, přísedící, státní zástupci, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu
 • moderátořiredaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
 • osoby v prostorech vnitřních lázeňských a léčebných bazénů a saun
 • sportovci nebo cvičící osoby
  • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. pokud cvičení probíhá ve venkovním prostoru
  • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností
  • ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.