Pohyb venku

Nařízení omezení pohybu


Obecné nařízení o omezení volného pohybu osob

Nařízení:

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v zákazu volného pohybu osob
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu šesti osob, (s výjimkou: členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních), a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
 • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště
 CELÁ ČR
 

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat.

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

 • shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu uvedeného níže, se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry
 • shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu
 CELÁ ČR
 

Zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

Výjimky

 • Pítí alkoholických nápojů ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.
 CELÁ ČR
 

Zakazuje se volný pohyb osob ve dne

Nařízení

Zakazuje se volný pohyb osob 05:00–22:59

Výjimky

 • Cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • Nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • Cesty nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • Cesty nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • Cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • Cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • Cesty k výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • Cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
 • Cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • Cesty za účelem vycestování z České republiky,
 • Účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,
 • Cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách 
 • Cesty za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven
 • Účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV
 • Účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI
 • Cesty zpět do místa svého bydliště
 CELÁ ČR
 

Zakazuje se volný pohyb osob v nočních hodinách
Nařízení

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod.

Výjimky 

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele
 • cesty k výkonu povolání
 • cesty k výkonu činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů 
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště
 • účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření 
 • cest zpět do místa svého bydliště
 CELÁ ČR